eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Fundusze Inwestycyjne W Praktyce


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Fundusze Inwestycyjne W Praktyce"* ROZDZIAŁ 1. ZACZNIJMY OD PODSTAW
* Czym jest fundusz inwestycyjny?
* Towarzystwo funduszy inwestycyjnych
* Podmioty działające na zlecenie towarzystwa lub funduszu
* Depozytariusz
* Podmiot zarządzający funduszem inwestycyjnym na zlecenie
* Podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych
* Podmioty prowadzące dystrybucję jednostek uczestnictwa
* Czym są jednostki uczestnictwa?
* Uprawnienia związane z posiadaniem jednostek uczestnictwa
* Udział w radzie inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
* Istota i charakterystyka funduszu inwestycyjnego
* Uwaga
* Podmioty obsługujące fundusze inwestycyjne
* Towarzystwo funduszy inwestycyjnych
* Depozytariusz
* Agent transferowy
* Dystrybutor jednostek uczestnictwa
* Nowe konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych
* Fundusze z różnymi kategoriami jednostek
* Fundusze podstawowe i powiązane
* Fundusze z wydzielonymi subfunduszami
* Fundusze funduszy
* Nowe typy funduszy
* Fundusz rynku pieniężnego
* Fundusze portfelowe
* Fundusze aktywów niepublicznych
* Fundusze sekurytyzacyjne
* Czynniki mające wpływ na wybór funduszu inwestycyjnego
* Co powinien wziąć pod uwagę inwestor podejmujący decyzję o przystąpieniu do funduszu?
* Analiza potrzeb i oczekiwań inwestora
* Wybór odpowiedniego typu funduszu
* Opłaty pobierane przez fundusz
* Uwaga na nieprawidłowości funduszy!
* Korzyści z oszczędzania w funduszach inwestycyjnych
* ROZDZIAŁ 2. RODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
* Fundusze inwestycyjne otwarte
* Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
* Fundusze inwestycyjne zamknięte
* Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych
* Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jed nostek uczestnictwa
* Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami
* Fundusze podstawowe i powiązane
* Szczególne typy funduszy inwestycyjnych
* Fundusze portfelowe
* Fundusze sekurytyzacyjne
* Fundusze aktywów niepublicznych
* Podział funduszy inwestycyjnych według przedmiotu lokat
* Fundusze rynku walutowego
* Fundusze o ustalonym przychodzie
* Fundusze giełdowe
* Fundusze zrównoważone
* Przystąpienie do funduszu inwestycyjnego
* ROZDZIAŁ 3. JAKI WYBRAĆ FUNDUSZ INWESTYCYJNY?
* Fundusze pieniężne
* Fundusze obligacji
* Fundusze stabilnego wzrostu
* Fundusze zrównoważone
* Fundusze mieszane
* Fundusze akcji
* Fundusze zagraniczne
* Lokaty z funduszem
* Fundusze nieruchomości
* Fundusze zamknięte
* Fundusze surowcowe
* Fundusze hedgingowe
* Czynniki mające wpływ na wybór funduszu inwestycyjnego
* ROZDZIAŁ 4. RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W FUNDUSZ
* Analiza wyników finansowych (inwestycyjnych) funduszu
* Ocena towarzystwa zarządzającego funduszem
* Zasady opodatkowania
* Wyjaśnienie zasad przystępowania do funduszu inwestycyjnego
* Sposoby nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa
* Sposoby nabywania certyfikatów inwestycyjnych
* Sposoby zbywania certyfikatów inwestycyjnych
* Wpłata do funduszu
* ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
* Objaśnienia do ustawy
* Odpowiedzialność za działania własne funduszu
* Przykład 1
* Odpowiedzialność za działania podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych obowiązków
* Podstawa wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa
* Przykład 2
* Szczególne zasady odpowiedzialności w przypadku zlecenia zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego (outsourcing)
* Zasady odpowiedzialności podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczest nictwa
* Odpowiedzialność za wyniki funduszu inwestycyjnego
* Przykład 3
* Wymogi kapitałowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych
* Zasady postępowania uczestników
* Skarga do towarzystwa funduszy inwestycyjnych
* ROZDZIAŁ 6. FUNDUSZE INWESTYCYJNE I EMERYTALNE
* Rozproszenie ryzyka i profesjonalne zarządzanie
* Niższe koszty transakcji, obniżenie kosztów inwestowania
* Przykład
* Fundusz otwarty, jednostki uczestnictwa
* Przykład 1
* Przykład 2
* Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa
* Przykład
* Dystrybucja jednostek uczestnictwa
* Specjalistyczny fundusz otwarty
* Fundusz zamknięty, certyfikat inwestycyjny
* Fundusz mieszany
* Fundusz powierniczy


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Fundusze Inwestycyjne W Praktyce  Edyta Duda-Piechaczek

Fundusze Inwestycyjne W Praktyce

» Ilość stron: 119
» Format publikacji: PDF
Cena:   21,70 zł
» Pozostałe ebooki